Algemene voorwaarden ajmweb.nl

Laatste versie: 01-01-2019


Definities:

Opdrachtgever: de wederpartij van ajmweb.nl.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ajmweb.nl.

Prijzen en facturatie:

Een samengestelde prijsopgave verplicht ajmweb.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De door ajmweb.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het Internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het Internet geplaatst.

Alle werkzaamheden worden verricht naar het uur tarief van € 15,00 per kwartier, met een starttarief van één volledig uur (€ 60,00).
Voor repeterende werkzaamheden hanteren wij in sommige gevallen een lager tarief, van € 17,50 per half uur.

Na het goedkeuren van de offerte of het goedkeuren van de eerste opzet van de website, is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het ontwerp te laten uitvoeren.

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25,00 (vijfentwintig euro) Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

 
Contracten en contractduur:

De overeenkomst met ajmweb.nl is voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Alle door ajmweb.nl ontwikkelde website en promotiemateriaal kunnen door ajmweb.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Door ajmweb.nl of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van ajmweb.nl. Hier berust het zo geheten auteursrecht op.
Aanpassingen kunnen dan alleen tot stand komen na een schriftelijke overeenkomst.

Ajmweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrant.

Ajmweb.nl is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hosting providers of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Ajmweb.nl doorgevoerd.

Overmacht:

Ajmweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Ajmweb.nl geen invloed kan uitoefenen.

Copyright:

Alle door ajmweb.nl ontwikkelde website en promotiemateriaal kunnen door Ajmweb.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Op de door Ajmweb.nl ontwikkelde promotiemateriaal en foto's berust copyright.

Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Ajmweb.nl het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Ajmweb.nl wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.

Ajmweb.nl behoud het auteursrecht op de geschreven code en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden aangepast door derde.

Aansprakelijkheid en vrijwaring:

Ajmweb.nl en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

De aansprakelijkheid van Ajmweb.nl zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

De aansprakelijkheid van Ajmweb.nl stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.

Ajmweb.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

Privacy bepalingen: 

Uw persoonsgegevens worden door Ajmweb.nl slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Ajmweb.nl verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.